Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Załatw sprawę » Wydawanie dokumentów » Wydawanie i weryfikacja żeglarskich książeczek pracy

  • A  A  A  

Wydawanie i weryfikacja żeglarskich książeczek pracy

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2002, Nr 70, poz. 651).

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

wniosek

  • dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
  • świadectwo o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm,
  • oraz przedłożyć do wglądu dowód osobisty albo paszport,
  • dowód wpłaty opłaty za żeglarską książeczkę,
  • zaświadczenie o przeszkoleniu na stanowisko młodszego marynarza.

II Opłaty

żeglarska książeczka pracy – 30 zł

Wpłat za żeglarską książeczkę pracy należy dokonywać na konto Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

III Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

IV Uwagi

W celu sprawdzenia poprawności i rzetelności dokonanych wpisów, poddaje się je weryfikacji raz na 12 miesięcy, licząc od daty ostatniej weryfikacji (pierwsza weryfikacja po 12 miesiącach od daty wydania książeczki).

W przypadku przerwy w podróżach trwającej dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty ostatniej weryfikacji, wpisy, podlegają weryfikacji w ciągu 12 miesięcy odchwili rozpoczęcia podróży.

Weryfikacji dokonuje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Przeprowadzając weryfikację dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej ma prawo zażądać przedłożenia dzienników pokładowych, ich wyciągów lub innych dokumentów.

Po przeprowadzeniu weryfikacji dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej dokonuje w książeczce zapisu o dokonanej weryfikacji.

Jeżeli posiadacz książeczki nie przedłoży książeczki do weryfikacji przed upływem terminów, wpisy dokonane po upływie tych terminów nie będą uwzględniane.

Weryfikacji dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl