Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Załatw sprawę » Wydawanie dokumentów » Uprawnienia pilotowe i świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

 • A  A  A  

Uprawnienia pilotowe i świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 Nr 5, poz. 53)

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

Wniosek

Do wniosku o wydanie świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu dołącza się:

 • potwierdzoną kserokopię patentu żeglarskiego uprawniającego do kierowania statkami,
 • zaświadczenie o odbyciu rejsów, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia (Dz.U. z 2003, Nr 5, poz. 53), w którym udokumentowuje się odbycie podróży, o których mowa w art. 49 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
 • odpowiednie zaświadczenie zaliczenia egzaminu na pilota, oraz przedkłada się do wglądu żeglarską książeczkę pracy celem zweryfikowania poprawności i rzetelności zaświadczenia o odbyciu rejsów oraz dokument tożsamości.

Do wniosku o wydanie uprawnień pilotowych dołącza się:

 • potwierdzoną kserokopię patentu żeglarskiego uprawniającego do kierowania wszystkimi statkami,
 • odpowiednie zaświadczenie zaliczenia egzaminu na pilota,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia do wykonywania zawodu pilota,
 • poświadczoną kserokopię żeglarskiej książeczki pracy, w części potwierdzającej odbycie co najmniej 12-miesięcznej praktyki pływania nabytej po uzyskaniu patentu na drodze wodnej, której ma dotyczyć uprawnienie,
 • oraz przedkłada się do wglądu dokument tożsamości.

II Opłaty

 • świadectwo zwolnienia z obowiązku pilotażu – 50 zł
 • uprawnienie pilotowe – 50 zł
 • za wtórnik w/w dokumentów –50 zł

III Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl