Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Informacje o Urzędzie » Dyrektor Urzędu

 • A  A  A  

Dyrektor Urzędu

Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie jest:

Kpt. ż.ś. mgr Maciej Gromek

 1. Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawnieniem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych zakresie unormowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej.
 2. Do właściwości Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie należy :
  1. nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej;
  2. przeprowadzenie inspekcji statków;
  3. weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglugowym;
  4. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych , w portach, przystaniach i zimowiskach;
  5. kontrola stanu oznakowania szlaku żaglowego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów,
  6. przeprowadzenie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
  7. kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami;
  8. kontrola obcych statków w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy;
  9. współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrona środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych  i zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobiegania aktom terroru i likwidacji ich skutków;

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl