Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Inspektor Ochrony Danych

 • A  A  A  

Inspektor Ochrony Danych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Szanowni Państwo, jednym z priorytetów Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie jest dbanie o poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Niniejszy klauzula ma na celu poinformowanie Państwa o przysługujących prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Państwa danych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17. Administrator Danych jest odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wszelkie dodatkowe informacje możecie Pastwo uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: iod@waw.uzs.gov.pl
lub listownie, przesyłając pytania na adres siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

Państwa dane osobowe, przetwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128); Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000), w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator Danych Osobowych przewiduje możliwość powierzenia danych następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji obowiązków Urzędu Żeglugi Śródlądowej,
 • podmiotom realizującym wsparcie techniczne,
 • podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

W każdym z wymienionych przypadków Urząd stara się, aby posiadane dane były aktualne i poprawne. Wszystkie informacje stanowiące dane osobowe Urząd minimalizuje  w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe przetwarzanie.

Podanie danych Administratorowi Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa ich przekazania, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych naraża osobę, której dane dotyczą na odpowiedzialność karną.

Dane przechowywane są zgodnie z kategorią archiwizacji określoną w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie opracowanym na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych
  (w tym wycofania zgody),
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane
  są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Funkcję organu nadzorczego w Polsce sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Inspektor Ochrony Danych
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Paulina Niewójt
iod@waw.uzs.gov.pl

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl