Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Information about the Office » The legal status of the Office of Inland Navigation in Warszawa

  • A  A  A  

The legal status of the Office of Inland Navigation in Warszawa

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej działającym na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.).

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej jako terenowego organu administracji żeglugi śródlądowej i utworzony został rozporządzeniem MinistraTransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 77, poz.831).

Organizację i zakres działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie określa statut organizacyjny wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 36 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Warszawie (Dz. Urz. MT i GM z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 30) Statut Urzędu

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl