Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Arrange for your matter » Issuing documents » Certificates of Inland Navigation » Wydawanie wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej

  • A  A  A  

Wydawanie wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej

Procedura


Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • zaświadczenie z przeprowadzenie inspekcji technicznej;
  • świadectwo pomiarowe (jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu);
  • kopia decyzji Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych (jeśli statek jest wyposażony w takie zbiorniki);
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • protokół z przeprowadzenia inspekcji przez inspektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej;

oraz (w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub po raz pierwszy wpisanego do rejestru):

  • kopia orzeczenia Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kopia opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych.

Wystawienie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl