Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Arrange for your matter » Issuing documents » Certificates of Inland Navigation » Wydawanie uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej

  • A  A  A  

Wydawanie uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej

Uproszczone świadectwa zdolności żeglugowej wydaje się dla statków o nośności poniżej 15 t, używanego do przewozu mniej niż 12 pasażerów, o długości mniejszej niż 20 m.

Wymóg posiadania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej dotyczy również statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji, nie zarejestrowanych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, o mocy silnika 75 kW i większej.

Procedura

Złożenie wniosku z następującymi załącznikami:

  • kopia dokumentu z przeglądu technicznego;
  • kopia decyzji Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającej do eksploatacji kotłów parowych lub zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do procesów technologicznych (jeśli statek jest wyposażony w takie zbiorniki);
  • protokół z przeprowadzenia inspekcji przez inspektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

oraz (w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub po raz pierwszy wpisanego do rejestru):

  • kopia orzeczenia Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kopia opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych;

lub (w przypadku statku nowo zbudowanego lub przebudowanego, używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji o mocy silników 75 kW i większej):

  • wyciąg z dokumentu rejestracyjnego.

Wystawienie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl