Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

» Home » Arrange for your matter » Bank accounts numbers

 • A  A  A  

Bank accounts numbers

1. Opłaty skarbowe

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz.1635) wymierzane w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Warszawie od dnia 1 stycznia 2007r.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Dokonanie czynności urzędowej

 • Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego żegluga śródlądową) w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych – 523 zł
 • Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu instrukcji bezpieczeństwa statku – 10 zł
 • Rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego – 26 zł
 • Wydanie i legalizacja książki kontrolnej oleju – 26 zł
 • Potwierdzenie wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych – 26 zł
 • Wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia – 24 zł

Zaświadczenia

 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej – 17 z!
 • Zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru administracyjnego polskich statków’ żeglugi śródlądowej – 17 zł
 • Zaświadczenie o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej – 17 zł
 • Zaświadczenie o nie figurowaniu wpisu w rejestrze administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu – 17 zł
 • Zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego – 17 zł
 • Zaświadczenie o przynależności statku do żeglugi reńskiej – 17 zł
 • Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A/B – 17zł

Zezwolenia

 • Zezwolenie na przewóz specjalny – 82 zł
 • Zezwolenie na zorganizowanie imprezy na wodzie – 82 zł
 • Zezwolenie na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent (świadectwo) – 82 zl
 • Przedłużenie terminu ważności zezwolenia -50 % stawki podstawowej

2. Opłaty administracyjne

Poniższe opłaty uiszcza się na rachunek NBP  O/O Bydgoszcz
Nr  22 1010 1078 0113 5422 3100 0000

Za poszczególne kategorie spraw, załatwianych przez nasz Urząd, pobierane są opłaty administracyjne w odpowiednich kwotach, określonych w załączniku do ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 (tekst jednolity).

 

WYSOKOŚCI OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH
I Uprawianie żeglugi obcymi statkami
1 Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych
1) na jedną podróż 100zł
2) na określony czas lub wielokrotne podróże 200zł
2 Za wtórnik pozwolenia 20zł
II Spełnienie wymogu zdolności zawodowej
1 Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej 30zł
1a Za zaświadczenie o utracie zdolności zawodowej 30zł
2 Za wtórnik pozwolenia 15zł
III Rejestr administracyjny
1 Za wpis statku do rejestru :
1) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 40zł
2) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 80zł
3) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2 80zł
4) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2 400zł
2 Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15zł
3 Za wtórnik karty rejestracyjnej 20zł
4 Za wyciąg lub odpis z rejestru 15zł
IV Pomiar statków
1 Za świadectwo pomiarowe:
1) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków 150zł
2) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków 100zł
2 Za wtórnik świadectwa pomiarowego
U w a g a: Opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku.
60zł
V Dokumenty bezpieczeństwa statku
1 Za świadectwo zdolności żeglugowej 25zł
2 Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej 20zł
 3  Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej  15zł
 4  Za przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej  15zł
 5  Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej  15zł
 6  Za dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej  15zł
 7  Za wydanie zezwolenia na jednorazową podróż (opłata obejmuje dokonanie inspekcji)  200zł
 8  Za duplikat świadectwa zdolności żeglugowej  20zł
 9  Za duplikat uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej  20zł
 10  Za wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej  150zł
 11  Za wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej  100zł
 12  Za przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej  50zł
 13  Za dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej  25zł
 14  Za duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej  50zł
Va Skreślona
VI Kwalifikacje zawodowe
1 Za egzamin na patent 150zł
2 Za egzamin na świadectwo 100zł
3 Za patent 50zł
4 Za świadectwo 25zł
5 Za wtórnik patentu 40zł
6 Za wtórnik świadectwa 20zł
VII Żeglarska książeczka pracy
1 Za żeglarską książeczkę pracy 30zł
VIII Uchylona
1 Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 50zł
2 Za uprawnienie pilotowe 50zł
3 Za egzamin na pilota 100zł
4 Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu 100zł
5 Za wtórnik dokumentu z poz. 1 i 2 50zł
X RIS
1 Za wydanie dokumentu zgodności 200zł

 

©2016 Wszystkie prawa zastrzeżone waw.uzs.gov.pl